واحد تصفيه گاز

از آنجا که گاز So2 خروجی از واحد تشویه مقداری گازهای مزاحم و خورنده همچون کلر ، آرسنیک و . . . به همراه دارد ، قبل از ورود این گاز به واحد تبدیل اسید سولفوریک، در واحد تصفیه گاز چندین مرحله شستشو داده می شود تا خوراک تصفیه شده واحد اسید سولفوریک آماده گردد .

این واحد شامل: